Obchodní | Servisní podmínky

obchodní společnosti MacParts.cz s.r.o.

se sídlem Na Dolinách 632/52, 147 00 Praha 4

identifikační číslo: 05975247

číslo bankovního účtu: 5655258339/0800

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273979.

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.macparts.cz a též pro příjem vadného zařízení do kamenného servisu na adrese Na Dolinách 632/52, Praha 4.

 

   

  1. Obchodní podmínky ESHOPU www.macparts.cz

   

  • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.macparts.cz (dále je „internetový obchod“). 
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

   

  II.

  Informace o zboží a cenách

  • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
  • V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

   

  III.

  Objednávka a uzavření kupní smlouvy (e-shop)

  • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
  • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po zaplacení zboží prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením kupní ceny za objednané zboží. V případě dobírky při převzetí a zaplacení zboží. 
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
  • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

   Objednávka a uzavření kupní smlouvy (osobní odběr)

  • Objednávka vzniká po předchozí osobní, telefonické nebo mailové konzultaci a následné osobní návštěvě kupujícího v prostorách kamenné prodejny nebo na základě osobní konzultace kupujícího s prodávajícím v prostorách kamenné prodejny kdy kupující projevuje vážný zájem o zboží z nabízeného sortimentu prodávajícího.
  • V případě potvrzení objednávky ze strany kupujícího po vizuální kontrole a prohlédnutí zboží o které jeví kupující vážný zájem vzniká prodávajícímu nárok na úhradu zboží s prodávajícím. Kupující je tento nárok povinen akceptovat a za zboží uhradit prodávajícímu uvedenou kupní cenu.
  • V případě uhrazení kupní ceny za zboží ze strany kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy.
  • V tomto případě nelze uplatňovat nárok ze strany kupujícího na vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů.

   

  IV.

  Zákaznický účet

  • Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
  • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

  V.

  Platební podmínky a dodání zboží

  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 5655258339/0800 a to nejpozději jeden pracovní den před vyzvednutím své objednávky
  • prostřednictvím platební brány na provozovně dodavatele
  • v hotovosti při převzetí své objednávky na provozovně dodavatele
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud nedojde k jejímu uhrazení, kupní smlouva automaticky zaniká a objednávka bude ze strany prodávajícího stornována, o čemž kupujícímu přijde i emailové potvrzení.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  • Zboží je kupujícímu dodáno:
  • prostřednictvím přepravní společnosti, kterou si kupující určil
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
  • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

   

  VI.

  Odstoupení od smlouvy

  • Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření je možné u smluv sjednávaných pouze u fyzických osob ( nikoliv IČO) distančním způsobem, tedy prostředky komunikace na dálku, jakými jsou telefon nebo internet a dodáním zboží přepravní společností, kdy nebylo možné si objednané zboží předem prohlédnout.
  • U osobního odběru a po předchozím prohlédnutí zboží to není možné.
  • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 
  • ode dne převzetí zaplacení zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající po uskutečněné kontrole vráceného zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za zboží vyjma prostředků za dodání zboží a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

   

  VII.

  Záruka na zboží a práva z vadného plnění

  • Záruka na nové zboží je 24 měsíců ( nikoliv prodej na IČO). V případě prodeje na IČO je záruka na zboží stanovena na 12 měsíců.
  • Záruka na použité zboží je 12 měsíců ( nikoliv prodej na IČO). V případě prodeje na IČO je záruka na zboží stanovena na 6 měsíců. Kupující bere na vědomí, že po uplynutí této lhůty bere odpovědnost za vady u zboží na sebe.

   

  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
  • odstoupit od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
  • pokud má zboží podstatnou vadu, 
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
  • při větším počtu vad zboží.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

   

  VIII.

  Doručování

  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

   

  IX.

  Mimosoudní řešení sporů

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   

  X.

  Ochrana osobních údajů a zásady práce s nimi

  • Jsme společnost MacParts.cz s.r.o.
  • Provozujeme e-shop na webových stránkách www.macparts.cz
  • Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.
  • Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

   

  1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

   

  • Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, email, telefonní číslo.
  • Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně doručování našeho zboží.
  • Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě.
  • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Data budeme zpracovávat 5 let od naší poslední komunikace. 

   

  1. Zpracování osobních údajů v případě uzavření kupní smlouvy

   

  • Budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, email, telefonní číslo.
  • Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám objednané zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 
  • Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.
  • Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
  • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

   

  1. Newslettery (obchodní sdělení)

   

  • Pokud jste nakupující zákazník a přejete si to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.
  • Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
  • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: support@macparts.cz

   

   

  4. Kdo se k datům dostane?

  • Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvoreckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží: PPL, DPD, Česká Pošta, DHL
  • společnosti podílející se na expedici plateb: Shoptet, Visa, Mastercard, Spořitelna
  • poskytovatel e-mailingové služby: Shoptet

   

   

  5. Co byste dál měli vědět

  • V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Osobní údaje zpracováváme na území EU.
  • V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

   

  Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese support@macparts.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 602710107.

  XI.

  Používání souborů Cookies

  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  • Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku, která je rozpozná.

  • Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

  • Na webových stránkách používáme následující cookies:

   • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
   • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
   • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
   • Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

   • Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

   • Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

    1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

     

   • Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

   • Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

   

   XII.

  Závěrečná ustanovení

  • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ke stažení na tomto odkazu: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

   

  SERVISNÍ PODMÍNKY kamenného servisu Na Dolinách 632/52, 147 00 Praha 4

  Každý klient u přijmu vadného zařízení do servisu podepisuje smlouvu o dílo s naším servisním subjektem a souhlasí s těmito servisními podmínkami:

  1. Klient ponechává výše uvedené zařízení v servisu za účelem provedení díla, spočívající v opravě tohoto zařízení za předem domluvených podmínek dle této smlouvy.
  2. Klient je povinen sdělit servisu u přijetí zařízení veškeré údaje o stavu jeho zařízení a všech jemu známých závad, které jsou uvedeny výše. Klient zároveň prohlašuje, že je zařízení v jeho vlastnictví nebo má opravnění s ním nakládat.
  3. Klient souhlasí s tím, že pokud během diagnostických prací bude servisem nalezena závada nebo jiná okolnost, která není uvedena při převzetí zařízení, je servis oprávněn změnit podmínky této smlouvy. O této skutečnosti bude klient servisem informován bez zbytečného odkladu.
  4. Klient souhlasí s tím, že maximální lhůta na opravu zařízení je 30 dnů od uzavření této smlouvy.
  5. Klient bere na vědomí, že změny cen a termínů dokončení servisní zakázky s ním bude servis konzultovat telefonicky, emailem nebo sms zprávami a bez požadovaného schválení klientem nebude servis v opravách pokračovat.
  6. Klient bere na vědomí, že u oprav základních desek, které vyžadují zásah do originálních dílů nelze předem jakkoliv garantovat úspěšnost a přesný termín opravy.
  7. Klient bere na vědomí, že na opravu politých zařízení není ze strany servisu poskytována záruka
  8. Klient se zavazuje uhradit zvýšené náklady či nový díl v případě, že oprava vyžaduje rizikový zásah, při kterém může dojít k navýšení nákladů nebo poškození originálních dílů.
  9. Klient bere na vědomí, že uvedená cena se může lišit až o 10% domluvené ceny a o této změně nemusí být informován.
  10. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat v přijatém zařízení.
  11. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za skryté závady u přijatého zařízení.
  12. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za předchozí opravy jiným servisem nebo jeho vlastním neodborným zásahem.
  13. Klient bere na vědomí, že servis nenese odpovědnost za funkčnost náhradních dílů třetích stran, použitých u předchozích servisních zásahů u přijatého zařízení.
  14. Klient se zavazuje vyzvednout opravené zařízení nejpozději do 14 dnů od oznámení skončení opravy. 
  15. Klient souhlasí s tím, že nedojde-li k vyzvednutí zařízení dle bodu n) je servis si oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den od oznámení o ukončení opravy nebo diagnostických prací.
  16. Pokud nedojde k vyzvednutí zařízení do 1 měsíce ode dne doručení první výzvy k vyzvednutí, je servis k zajištění své pohledávky za opravu a skladování zařízení oprávněn uplatnit zadržovací právo. Smluvní strany se dohodly, že servis může uspokojit svou pohledávku zajištěnou zadržovacím právem prodejem z volné ruky 5 dnů po vyrozumění klienta o zadržení a jeho důvodu.
  17. Diagnostika zařízení je v případě opravy zdarma, v opačném případě činí 1000,-Kč. U politých zařízení “MacBook” s konektorem Magsafe se diagnostika provádí formou chemického čištění základní desky a činí 4000,-Kč a s konektorem USB-C činí 6000,-Kč. U politých zařízení “iPhone” se diagnostika provádí formou čištění a činí 2000,-Kč, U nefunkčních zařízení činí diagnostika 2000,-Kč. Cena za ostatní opravy a servis je stanovena podle požadovaného servisu, dle dohody obou stran a je uvedena výše.
  18. Klient má právo odstoupit od této smlouvy v rámci diagnostických prací, nebo neprodleně po oznámení cenového rozpočtu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení za již uskutečněné práce nebo smluvní pokuty.
  19. Klient se zavazuje, že pokud odmítne opravu zařízení po odsouhlasení ceny opravy a zahájení servisních prací, zaplatit smluvní pokutu 100% dohodnuté ceny.
  20. Cenové rozpočty mohou být domlouvány pouze po vzájemné domluvě obou stran a to telefonicky, emailem nebo sms zprávami.
  21. Záruka na provedený servis je mezi stranami dohodnuta na 6 měsíců ode dne zaplacení | vyzvednutí opraveného zařízení.
  22. V případě, že se v rámci šestiměsíční záruční lhůty objeví závada, která není způsobená vinou klienta, je klient povinen tuto skutečnost oznámit v rámci této lhůty servisu a poskytnout mu toto zařízení k přezkoumání. Servis má právo si zařízení ponechat až 30 dní na přezkoumání a poté vydat vydat stanovisko.
  23. Veškeré ceny jsou uvedeny a komunikovány jako konečné a bez DPH. Zhotovitel díla není plátce DPH.
  24. Převzetím zařízení po provedení díla přechází nebezpečí škody na věci na klienta. Klient je povinen zařízení při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Neoznámí-li klient při převzetí zařízení servisu vadu poté, co ji mohl při prohlídce a dostatečné péči zjistit platí, že zařízení bylo při převzetí bez vad.
  25. Obě strany shodně prohlašují, že souhlasí s výše uvedeným, což stvrzují svým podpisem.

   

   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2017. Poslední aktualizace proběhla dne 14.6.2023.

  Obsah těchto webových stránek byl pečlivě připraven a zkontrolován. Společnost MacParts.cz s.r.o. není odpovědná za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací.

  Právní nároky na odpovědnost vůči společnosti MacParts.cz s.r.o. za použití nebo nepoužití poskytovaných informací, chybných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud neexistuje úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany společnosti MacParts.cz s.r.o.